Privacy

Op het internet bent u nooit anoniem. Het is belangrijk om te weten wat Cookies zijn en wat er met uw gegevens gebeurt als u Wasdrogers.nl bezoekt. Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig. Lees alles in de Wasdrogers.nl Privacy Statement. Ook Wasdrogers.nl werkt met Cookies waarin bepaalde gegevens (tijdelijk) bewaard worden op uw computer. Onze cookies zijn ter bevordering van uw bezoek aan onze Website. Wasdrogers.nl zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhandelen!

Wasdrogers.nl verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening gegevens, waaronder persoons- en IP gegevens, van u en mogelijke aanbieders. Wasdrogers.nl gaat zorgvuldig met deze gegevens om, waarborgt het privacy geheim en zorgt ervoor dat verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wasdrogers.nl verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening gegevens, waaronder persoons- en IP gegevens, van u en mogelijke aanbieders. Wasdrogers.nl gaat zorgvuldig met deze gegevens om, waarborgt het privacy geheim en zorgt ervoor dat verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Wasdrogers.nl verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, afgenomen/gebruikte diensten) voor de volgende doeleinden:

a. Het technisch mogelijk maken van de dienstverlening

b. Het beheer van de relatie tussen Wasdrogers.nl en U waaronder alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de tussen Wasdrogers.nl en de klant gesloten overeenkomsten.

c. Het beheer van de relatie met U, waaronder notanavraag, klachtafhandeling, advisering, e.d.

d. Het factureringsproces, waaronder notavervaardiging, incasso, fraudepreventie en fraudeonderzoek, expensive call monitoring, interconnectiebetalingen.

e. Ten behoeve van het uitgeven van (al dan niet elektronische) gidsen en het aanbieden van abonnee-informatiediensten.

f. Ten behoeve van marktonderzoek en marketing- en ten behoeve van eigen dienstverlening van Wasdrogers.nl en ten behoeve van dienstverlening van aan Wasdrogers.nl gelieerde ondernemingen, o.m. voor het doen van gezamenlijke aanbiedingen.

Recht van verzet tegen gebruik van uw gegevens
Als klant heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt U bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt U bijv. bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden en/of verstrekking van uw gegevens aan derden voor direct marketingdoeleinden.

Cookies
Een methode die op veel internet pagina’s en ook door Wasdrogers.nl wordt gebruikt om deze beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Vrijwel alle toonaangevende sites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s verschaffen zij Wasdrogers.nl informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt voor optimalisatie van de dienstverlening van Wasdrogers.nl op het internet. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat U wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen.

*Bij een bezoek aan Wasdrogers.nl gaat u akkoord met bovenstaande Privacy Policy!